PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS TIÊN ĐỘNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch thực hiện một đổi mới năm học 2012-2013 23/02/2013 [HyperLink19]
2 Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm học 2012-2013 15/06/2013 [HyperLink19]
3 Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm học 2012-2013 15/06/2013 [HyperLink19]
4 Kế hoạch khai giảng năm học 2012-2013 15/06/2013 [HyperLink19]
5 Kế hoạch thực hiện một đổi mới năm học 2012-2013 15/06/2013 [HyperLink19]
6 Thời khóa biểu số 03: Thực hiện từ 03/9/2013 31/08/2013 [HyperLink19]
7 Thời khóa biểu số 02: Thực hiện từ 26/8/2013 23/08/2013 [HyperLink19]
8 Thời khóa biểu số 4: Thực hiện từ 09/9/2013 07/09/2013 [HyperLink19]
9 Thời khóa biểu số 5: Thực hiện từ 28/10/2013 25/10/2013 [HyperLink19]
10 Thời khóa biểu sổ 6: Thực hiện từ 11/11/2013 08/11/2013 [HyperLink19]
11 Kế hoạch tổ chức Hội giảng cấp huyện năm học 2013-2014 14/11/2013 [HyperLink19]
12 Phân phối chương trình Hội thi GVDG năm học 2013-2014 17/11/2013 [HyperLink19]
13 Thời khóa biểu số 7: Thực hiện từ 16/12/2013 15/12/2013 [HyperLink19]
14 Thời khóa biểu số 8: Thực hiện từ 23/12/2013 20/12/2013 [HyperLink19]
15 Thời khóa biểu số 9: Thực hiện từ 31/12/2013 ( Đầu học kỳ II) 25/12/2013 [HyperLink19]
16 Thời khóa biểu số 9: Thực hiện từ 31/12/2013 (Đầu học kỳ II) 26/12/2013 [HyperLink19]
17 Thời khóa biểu số 9: Thực hiện từ 31/12/2013 (Đầu học kỳ II) 26/12/2013 [HyperLink19]
18 Thời khóa biểu số 9: Thực hiện từ 31/12/2013 ( Đầu học kỳ II) 26/12/2013 [HyperLink19]
19 Thời khóa biểu số 10: Thực hiện từ 10/02/2014 24/01/2014 [HyperLink19]
20 Thời khóa biểu số 11: Thực hiện từ 17/02/2014 14/02/2014 [HyperLink19]
123